arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Succes met je Webshop

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 


Algemene voorwaarden Succes met je Webshop – opleiding en training

Artikel 1 - Definities

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtnemer: Astrid van Kollenburg, gevestigd te 5091 AK, Middelbeers, aan de Leliestraat 2 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50640720.

1.3 Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

1.4 In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

1.5 Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.

1.6 Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

1.7 Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn:

- Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden.

- Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.

1.8 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden


Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.succesmetjewebshop.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden direct na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.


Artikel 3 - Tarieven algemeen

3.1 Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 4 - Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching

4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

4.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.3 Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

4.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven jaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

4.6 Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.7 Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

4.8 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 5 - Tarieven Open Inschrijvingen

5.1 Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

5.2 De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

5.3 Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.


Artikel 6 – Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers

6.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2 Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.


Artikel 7 - Intellectueel eigendomsrecht

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

7.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

7.4 Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.


Artikel 8 - Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8.2 Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.


Artikel 9 - Persoonsgegevens

9.1 Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.

9.2 Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.


Artikel 10 - Annulering

Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 5 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 5 werkdagen en 1 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

11.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer of uit hoofde van de Overeenkomst.

11.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 12 - Overmacht

12.1 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

12.2 Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 13 - Klachten

13.1 Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres info@succesmetjewebshop.nl.

13.2 Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen 5 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.


Artikel 14 - Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2 De rechtbank Oost Brabant, locatie Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden Succes met je Webshop - ledenomgeving

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Succes met je Webshop.

1.2 Je gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Er kan dus geen beroep gedaan worden op het consumentenrecht en het herroepingsrecht.

1.3 Succes met je Webshop is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder je daarover te informeren.


Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen jou en Succes met je Webshop komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens via telefoon, email of schriftelijk.


Artikel 3 – Licentie

3.1 Succes met je Webshop verleent je een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de online ledenomgeving. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of ter beschikking van een derde te stellen.

3.3 Je mag het gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor je eigen bedrijfsactiviteiten, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4 – Duur gebruikersrecht

4.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere

maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode.

4.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment dat je opzegt. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk via info@succesmetjewebshop.nl.

4.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

4.4 Zowel jij als Succes met je Webshop zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang per e-mail te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:

(a) indien er sprake is van faillissement van een van de betrokken partijen;

(b) indien je (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt

(c) indien je onder curatele of bewind is gesteld, of als Succes met je Webshop haar activiteiten staakt of liquideert.

4.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen

na het einde van deze overeenkomst doorlopen:

(a) openstaande betalingen;

(b) intellectuele eigendomsrechten;

(c) aansprakelijkheid.


Artikel 5 – Rechten en plichten Succes met je Webshop

5.1 Succes met je Webshop spant zich in om de ledenomgeving continu ter beschikking te stellen maar geeft hiervoor geen garantie.

5.2 Succes met je Webshop behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de ledenomgeving.

5.3 Succes met je Webshop kan de ledenomgeving uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden

aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de bestaande overeenkomst.


Artikel 6 – Jouw rechten en plichten

6.1 Je dient bij het aangaan van de overeenkomst juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen en wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan Succes met je Webshop door te geven.

6.2 Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de ledenomgeving en je opstellen en gedragen conform hetgeen mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal je bij het gebruik van de ledenomgeving:

(a) geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde

en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die

schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) je geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor je niet geautoriseerd bent ('hacken');

(f) geen gegevens van andere gebruikers van de ledenomgeving openbaar maken of aan derden verstrekken zonder toestemming van Succes met je Webshop;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de ledenomgeving dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de ledenomgeving kan worden toegebracht;

(h) alle aanwijzingen van Succes met je Webshop die worden gegeven in verband met het gebruik van de ledenomgeving opvolgen.

6.3 Indien je handelt in strijd met artikel 6.2 behoudt Succes met je Webshop zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en je toegang tot de ledenomgeving te ontzeggen, zonder dat je daarbij recht hebt op enige schadevergoeding.


Artikel 7 – Licentievergoeding en prijzen

7.1 Met Succes met je Webshop overeengekomen licentievergoedingen en andere tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

7.2 Succes met je Webshop is niet gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds aan te passen. De prijs blijft gelijk gedurende het hele lidmaatschap.

7.3 Je mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.


Artikel 8 – Betaling

8.1 De licentievergoeding wordt voorafgaand aan de periode gefactureerd.

8.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Indien je de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ben je over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien je na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt deze uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle bijkomende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden op jou verhaald.

8.4 Indien je in gebreke van tijdige betaling blijft kan Succes met je Webshop je de toegang tot de ledenomgeving ontzeggen. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen.


Artikel 9 – Garantie, refunds & reclame

9.1 Succes met je Webshop staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat je op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal Succes met je Webshop deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Succes met je Webshop.

9.2 Indien je een klacht over het gebruik van de ledenomgeving hebt kun je contact met Succes met je Webshop opnemen via info@succesmetjewebshop.nl. Je krijgt binnen uiterlijk 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

9.3 Reclames schorten de je betalingsverplichtingen niet op.


Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de ledenomgeving en met betrekking tot alles wat Succes met je Webshop ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan Succes met je Webshop.

10.2 Het is niet toegestaan om de ledenomgeving of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Succes met je Webshop is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van jou of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de ledenomgeving.

11.2 De aansprakelijkheid van Succes met je Webshop is beperkt tot de op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

11.3 Succes met je Webshop en door haar ingeschakelde derden worden gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken van de ledenomgeving.

11.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de

betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Succes met je Webshop.


Artikel 12 - Overmacht

12.1 Succes met je Webshop is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Succes met je Webshop;

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

c) belemmeringen als gevolg van de door jou benutte software of technische infrastructuur;

d) ongeval of ziekte;

e) Denial of Services (DoS) aanvallen.

12.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heb je het recht om de overeenkomst schriftelijke of per e-mail te ontbinden, zonder dat Succes met je Webshop tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12.3 Indien Succes met je Webshop door beperkingen, belemmering of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Je hebt in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 13– Advisering

13.1 Alle door Succes met je Webshop en andere experts in de ledenomgeving gegeven adviezen, gedeelde kennis, verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van de ledenomgeving zijn geheel vrijblijvend en worden door Succes met je Webshop verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Succes met je Webshop verleent daarbij geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook,

voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Succes met je Webshop en de door haar ingeschakelde derden is Succes met je Webshop niet aansprakelijk. Je vrijwaart Succes met je Webshop tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Succes met je Webshop.


Artikel 14 – Privacy

14.1 Succes met je Webshop respecteert jouw privacy en zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.


Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Eindhoven bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die

voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen jou en Succes met je Webshop.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn

Laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.